Satoshi

https://www.fontshare.com/fonts/satoshi

Cal Sans

https://designermarkdavis.com/Cal-Sans

Manrope

https://fonts.google.com/specimen/Manrope

Space Grotesk

https://fonts.google.com/specimen/Space+Grotesk

Nếu bạn thấy font nào hay thì góp thêm vào list này cho mình với nhé. Cheers,