Thẻ: #layoffs

  • Layoffs

    26/2/2023, Mình nhận quyết định layoffs từ anh Quý Hà – Giám đốc Khối Trung tâm nhận diện hình ảnh, sau khi thông báo, anh có hỏi rằng mình có cảm nghĩ gì không ? Mọi người muốn nghe em chia sẻ… Ngay tại thời điểm này ư, và trước mặt 03 người ư? Mình…